09
Oca

Yapı Denetim

Yapı Denetimi, 10/04/2000 Tarih ve 24016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılmış ve bu kararnamenin yerine hazırlanarak 13/07/2001 Tarih ve 24461 Sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile devam ettirilen, can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması suretiyle çalışan bir sistemdir.

Bu kanun; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların zorunlu olarak denetimini kapsamaktadır.

Yapı denetim hizmetleri, 4708 Sayılı Kanun gereğince kurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Denetimi İzin Belgesi almış tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Yapı Denetim Kuruluşumuz proje denetimi aşamasında ;

  • Proje mükelliflerince hazırlanan projelerin, Bakanlıkça hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile diğer yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu,
  • Hazırlanan mimari, statik, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin ve hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunu,
  • Zemin için bir jeoteknik rapor olup olmadığını ve temel sisteminin bu rapora uygunluğunu,
  • Taşıyıcı sistemin öncelikle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile TS 500 ve yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirildiğini,
  • Hazırlanan uygulama projelerinin Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne uygunluğunu,

kontrol eder. Bu rapor ve projelerde tespit edilen eksiklik ve yetersizlikler varsa giderilmesini sağlar. İncelenen projeler uygun görülmesi halinde ilgili denetçi mimar ve mühendislerimiz tarafından imzalanır. Böylece yapı ruhsatı alınması sağlanır. Yapı Denetim Kuruluşumuz inşaat aşamasında

  • Yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın, standart ve şartnamelere göre Bakanlıktan izinli laboratuarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak raporlarını ilgili idareye verir. (Laboratuar deney bedelleri firmamıza aittir)
  • Beton kalıbı ve demir teçhizatını projelere göre kontrol eder, tutanak düzenledikten sonra beton dökümüne izin verir. (Beton kontrol mühendislerimizin gözetiminde dökülür. Beton nümuneleri, döküm yerinde kontrol mühendislerimiz nezaretinde deneyi yapacak laboratuar teknik elemanlarınca alınır, alınan nümuneler belirlenen laboratuara, bu laboratuar teknik elemanı tarafından götürülür) Beton dökümünü müteakip tekrar tutanak düzenler. Bu tutanakları ve deney raporlarını ilgili idareye verir.
  • Yapının tamamlanması için geriye kalan tüm inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı imalatlarını, proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması için denetçi mimar ve mühendisleri ile devamlı kontrol eder.
  • Yapı sahibi, müteahhit, proje müellifleri, gerekirse tedarikçiler arasında, gündemi ve katılımcıları belirleyerek şantiye toplantıları organize eder, alınan kararları toplantı tutanağında kayıt altına alır ve takibini yapar. Şantiyede Günlük Faaliyet Raporu düzenler, Haftalık ve Aylık İş İlerleme Raporları vererek yapı sahibini iş proğramı açısından bilgilendirir.
  • Yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve denetçi mimar ve mühendislerimiz tarafından imzalanan İş Bitim Raporunu ilgili idareye verir.

Böylece ilgili idarenin yapı sahibine Yapı Kullanma İzni vermesi sağlanmış olur.